Ogólna klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej w skrócie RODO) przekazuje się następujące informacje.

 1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Olimpijski Club Tennis and Sports z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000571331, NIP: 8982213338, REGON: 362264030, adres mail – [email protected], zwana dalej Administratorem;
 1. Dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie uzyskanej od klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. na podstawie zawartej z klientem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  w celu świadczenia przez Administratora usług polegających na:

 1. wynajem kortów tenisowych;
 2. organizacji i prowadzeniu zajęć tenisowych z udziałem dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 oraz osób dorosłych, w tym organizacja wyjazdów zorganizowanych;
 3. organizacja zawodów sportowych i innych podobnych wydarzeń;
 4. sprzedaż sprzętu sportowego;

zwanych dalej łącznie Usługami;

 1. oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu prowadzenia badań statystycznych, działalności marketingowej o ile wyrażona została taka zgoda (cele reklamowe, promocyjne i reklamowe, w tym poprzez umieszczenie informacji na materiałach promocyjnych, stronie internetowej, portalach społecznościowych lub innych portalach prowadzonych przez Administratora lub w jego imieniu) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane wskazane przez klienta w wypełnionym przez niego formularzu lub wpisane do umowy, a także dane zebrane w ramach świadczenia Usług, jeżeli klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, chyba że zgoda taka nie jest konieczna w związku z obowiązującymi przepisami;
 2. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, współpracownikom oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem niezależnie od charakteru i formy tej współpracy;
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji zadań w zakresie świadczonych Usług;
 4. Dane osobowe wraz z kompletną dokumentacją będą przechowywane przez okres świadczenia Usług a także przez okres 3 lat liczonych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy:
 1. RODO;
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obejmującym przetwarzanie danych osobowych;
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i ich udostępnianie zgodne z treścią niniejszej klauzuli jest dobrowolne i niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, a brak podania danych osobowych uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy przez Administratora;
 2. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Administratora, spod adresu, którego zgoda dotyczy;
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub poprzez tzw. „profilowanie”;
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.